โครงการบริจาคสิ่งของสำหรับน้องๆ โรงเรียนบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน