แนวทางในการทำแผนการแก้ไขสำหรับองค์ประกอบเกีวยวกับการปฏิบัติงาน (Engagement Peiformance)