เกี่ยวกับบริษัท

สำนักงานปีติเสวีก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 (จดทะเบียนเป็น บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ในปี 2548) โดยให้บริการ ทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งทางบัญชี และกฎหมาย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี

"We provide professional services with Quality, Integrity and Trustworthiness"


...

การสัมมนาหัวข้อ "บัญชีภาษีอากร...เรื่องใด ? SME ไม่รู้ไม่ได้" ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ Managing Partner ของสำนักงานเป็นวิทยาร่วมในการสัมมนา online จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในหัวข้อ “บัญชีภาษีอากร…เรื่องใด? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 1