บริการของบริษัท

บริษัทฯ ให้บริการทางด้านบัญชี กฎหมาย และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1 ตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี

2 บริการตรวจสอบภายใน

3 ให้คำปรึกษา และให้บริการทางกฎหมายธุรกิจ

4 ให้คำปรึกษาทางภาษีอากร และการวางแผนทางด้านภาษี

5 เป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทลูกค้า

6 การตรวจสอบกระแสเงินสด

7 ชำระบัญชี