คุณชลรัก สายวัฒน์

คุณชลรัก สายวัฒน์

Consultant

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Professional License
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต