คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ

คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ

Managing Director

การศึกษา
- ปริญญาโทด้านการบัญชี บัญชีมหาบัณฑิต (บช. ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทสาขาการจัดการ (University of Newcastie, New South Wales, Australia)
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานะอื่นๆ
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อาจารย์พิเศษ สถาบันอุดมศึกษา สาขาการบัญชี ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- วิทยากรบรรยายให้แก่สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- Corruption Risk and Control Technical update Program CRC 2/2019 การฝึกอบรม
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committe Certificate Program (ACP)
- อบรมหลักสูตรพิเศษ ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร