คุณนัชชา ศรีอภัย

คุณนัชชา ศรีอภัย

Senior Audit Manager

การศึกษา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)

Professional License
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต