คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน

คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน

Audit Partner

การศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช. ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช. บ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Professional License
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานะอื่นๆ
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์