คุณบุญสิน สุรวัติเสถียร

คุณบุญสิน สุรวัติเสถียร

Consultant Internal Audit Partner

การศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิตการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Professional License
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต