คุณจำนรรจ์ กุลนรัตน์

คุณจำนรรจ์ กุลนรัตน์

Audit Partner

การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Professional License
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต