คุณจตุพร สิริกวินกิจ

คุณจตุพร สิริกวินกิจ

Technical Senior Manager (Audit)

การศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช. ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี (บช. บ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ