คุณสุนีย์ เอกจิตต์

คุณสุนีย์ เอกจิตต์

Senior Audit Manager

การศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช. บ) มหาวิทยาลัยสยาม