หนังสือให้ความยินยอมของผู้สมัครงาน

อ้างถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถศึกษา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานทรัพยากรบุคคล (HR Policy) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pitisevi.com ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ คู่มือกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

เอกสารให้ความยิมยอมของผู้สมัครงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฎในแบบฟอร์มใบสมัครและตามเอกสารซึ่งได้ส่งมอบประกอบการสมัครงานให้กับ บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เท่านั้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาในการรับสมัครงานของบริษัท และ/หรือเป็นข้อมูลเอกสารหลักฐาน อันจำเป็นในการทำสัญญาว่าจ้าง และการอื่นใดอันจำเป็นในการปฏิบัติอันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทกับข้าพเจ้า (กรณีผ่านการพิจารณาและทำสัญญาเป็นลูกจ้างของบริษัท) โดยข้าเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการดังนี้

1. การเก็บบันทึกและใช้ข้อมูล (ในส่วนของรายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร) มีความจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ศาสนา การเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา : ข้าพเจ้าทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพื่อเป็นการอันจำเป็นในการจัดสวัสดิการ สถานที่หรือวิธีทำงานในกรณีที่หากข้าพเจ้าได้พิจารณาทำสัญญาจ้าง โดยหากข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแล้วนั้น บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บันทึกและใช้ข้อมูลดังกล่าว

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้าทราบว่าเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ในการสมัครงานตามที่กล่าวข้างต้นทางบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครงานและเอกสารอื่นใด ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งมอบไว้เพื่อประกอบการสมัครงานให้กับ บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ในการนี้ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังนี้
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลดังกล่าว

3. เกี่ยวกับข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ข้าพเจ้าทราบว่าหากข้าพเจ้าผ่านการพิจารณารับเข้าทำงาน บริษัทฯ มีการเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของพนักงาน เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นการบันทึกเวลาการทำงาน บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน การเข้า-ออกสถานที่ทำงาน หรือ สถานที่อื่นใดของบริษัทฯ ใช้เพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานตามระเบียบ้อบังคับของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บันทึกและใช้ข้อมูลดังกล่าว

4. ประวัติอาชญากรรม ข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าผ่านการพิจารณา บริษัทมีการดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น แก่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และตกลงยินยอมให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้อมูลผลการตรวจประวัติอาชญากรรมให้กับบริษัท เพื่อเก็บบันทึกและประกอบการจ้างงาน
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้ และดำเนินการดังกล่าว

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ข้าพเจ้าทราบว่าในการพิจารณาคุณสมบัติของข้าพเจ้าเพื่อการพิจารณารับเข้าทำงานของบริษัท บริษัทอาจมีการตรวจสอบและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์หางาน สถาบันการศึกษา บุคคลอ้างอิง หรือจากบริษัทที่เคยร่วมงาน ตามข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้ และดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า สำหรับไว้เป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาในการรับสมัครงานกับ บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด

   
     

SESSION ID:s64l4c4p1v9ldtvdvban5ql6v3