คุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา

คุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา

Audit Partner

การศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช. ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช. บ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Professional License
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประงานตรวจสอบกรณีพิเศษ (Financial Due Diligence)

สถานะอื่นๆ
- หัวหน้าคณะปฏิบัติงาน