คุณนันธิรา คุณงาม

คุณนันธิรา คุณงาม

Audit Partner

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช. บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Professional License
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย